Koma

🧡🌸🧡✌زهشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی  دارد✌🧡🌸🧡

پست شده در شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰
views : ۹۱
Publish at : ۱۰:۴۸
Follow Me

کاش-رضا بهرام

X379385

آهنگ کاش از رضا بهرام دریافت
مدت زمان: 37 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


Notes ۰
پست شده در شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۰
views : ۹۱
Publish at : ۱۰:۴۸
Follow Me

کاش-رضا بهرام

X379385
کاش-رضا بهرام

آهنگ کاش از رضا بهرام دریافت
مدت زمان: 37 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


X379385

آهنگ کاش از رضا بهرام دریافت
مدت زمان: 37 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


Notes ۰
کاش-رضا بهرام

کاش-رضا بهرام

X379385
کاش-رضا بهرام

آهنگ کاش از رضا بهرام دریافت
مدت زمان: 37 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


آهنگ کاش از رضا بهرام دریافت
مدت زمان: 37 ثانیه


دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه


Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
views : ۹۵
Publish at : ۰۷:۴۸
Follow Me

شروع سال تحصیلی

X379385

انا المدرسه و انا الیه مدرسه بازگشت همه بسوی مدرسه است با نهایت تاسف و تاثر پایان سه ماه عشق و حال و خواب سر صبح و آغاز نه ماه ذجر و بد بختی و امتحان را به پیشگاه دانش آموزان مدیران معلمان ناظران ناظمان تسلیت میگوییم 😁😭

من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان / با آن که بی‌زبانم پندت دهم فراوان / من یار پنددانم من دوستی هنرمند / با سود و بی‌زیانم از من مباش غافل / من یار مهربانم

شروع سال تحصیلی رو بهت تبریک و تسلیت عرض مینمایم امیدوارم در این سال تحصیلی هم مثل سال های قبل موفق موید باشی 

واقعا امروز خیلی روز خوبی بود اصلا فکر شو نمیکردم همین جور اتفاقی ببینمت اگه کار های امروزم ناراحتت کرده معذرت میخوام 

دیروز نتونستم شادو نصب کنم امروز نصبش میکنم اگه از دست من ناراحتی یا هر چیزه دیگه میتونی بگی 

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
views : ۹۵
Publish at : ۰۷:۴۸
Follow Me

شروع سال تحصیلی

X379385
شروع سال تحصیلی

انا المدرسه و انا الیه مدرسه بازگشت همه بسوی مدرسه است با نهایت تاسف و تاثر پایان سه ماه عشق و حال و خواب سر صبح و آغاز نه ماه ذجر و بد بختی و امتحان را به پیشگاه دانش آموزان مدیران معلمان ناظران ناظمان تسلیت میگوییم 😁😭

من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان / با آن که بی‌زبانم پندت دهم فراوان / من یار پنددانم من دوستی هنرمند / با سود و بی‌زیانم از من مباش غافل / من یار مهربانم

شروع سال تحصیلی رو بهت تبریک و تسلیت عرض مینمایم امیدوارم در این سال تحصیلی هم مثل سال های قبل موفق موید باشی 

واقعا امروز خیلی روز خوبی بود اصلا فکر شو نمیکردم همین جور اتفاقی ببینمت اگه کار های امروزم ناراحتت کرده معذرت میخوام 

دیروز نتونستم شادو نصب کنم امروز نصبش میکنم اگه از دست من ناراحتی یا هر چیزه دیگه میتونی بگی 

X379385

انا المدرسه و انا الیه مدرسه بازگشت همه بسوی مدرسه است با نهایت تاسف و تاثر پایان سه ماه عشق و حال و خواب سر صبح و آغاز نه ماه ذجر و بد بختی و امتحان را به پیشگاه دانش آموزان مدیران معلمان ناظران ناظمان تسلیت میگوییم 😁😭

من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان / با آن که بی‌زبانم پندت دهم فراوان / من یار پنددانم من دوستی هنرمند / با سود و بی‌زیانم از من مباش غافل / من یار مهربانم

شروع سال تحصیلی رو بهت تبریک و تسلیت عرض مینمایم امیدوارم در این سال تحصیلی هم مثل سال های قبل موفق موید باشی 

واقعا امروز خیلی روز خوبی بود اصلا فکر شو نمیکردم همین جور اتفاقی ببینمت اگه کار های امروزم ناراحتت کرده معذرت میخوام 

دیروز نتونستم شادو نصب کنم امروز نصبش میکنم اگه از دست من ناراحتی یا هر چیزه دیگه میتونی بگی 

Notes ۰
شروع سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی

X379385
شروع سال تحصیلی

انا المدرسه و انا الیه مدرسه بازگشت همه بسوی مدرسه است با نهایت تاسف و تاثر پایان سه ماه عشق و حال و خواب سر صبح و آغاز نه ماه ذجر و بد بختی و امتحان را به پیشگاه دانش آموزان مدیران معلمان ناظران ناظمان تسلیت میگوییم 😁😭

من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان / با آن که بی‌زبانم پندت دهم فراوان / من یار پنددانم من دوستی هنرمند / با سود و بی‌زیانم از من مباش غافل / من یار مهربانم

شروع سال تحصیلی رو بهت تبریک و تسلیت عرض مینمایم امیدوارم در این سال تحصیلی هم مثل سال های قبل موفق موید باشی 

واقعا امروز خیلی روز خوبی بود اصلا فکر شو نمیکردم همین جور اتفاقی ببینمت اگه کار های امروزم ناراحتت کرده معذرت میخوام 

دیروز نتونستم شادو نصب کنم امروز نصبش میکنم اگه از دست من ناراحتی یا هر چیزه دیگه میتونی بگی 

انا المدرسه و انا الیه مدرسه بازگشت همه بسوی مدرسه است با نهایت تاسف و تاثر پایان سه ماه عشق و حال و خواب سر صبح و آغاز نه ماه ذجر و بد بختی و امتحان را به پیشگاه دانش آموزان مدیران معلمان ناظران ناظمان تسلیت میگوییم 😁😭

من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان / با آن که بی‌زبانم پندت دهم فراوان / من یار پنددانم من دوستی هنرمند / با سود و بی‌زیانم از من مباش غافل / من یار مهربانم

شروع سال تحصیلی رو بهت تبریک و تسلیت عرض مینمایم امیدوارم در این سال تحصیلی هم مثل سال های قبل موفق موید باشی 

واقعا امروز خیلی روز خوبی بود اصلا فکر شو نمیکردم همین جور اتفاقی ببینمت اگه کار های امروزم ناراحتت کرده معذرت میخوام 

دیروز نتونستم شادو نصب کنم امروز نصبش میکنم اگه از دست من ناراحتی یا هر چیزه دیگه میتونی بگی 

Notes ۰
پست شده در سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۹
Publish at : ۱۱:۱۸
Follow Me

بمب انرژی+کلیپ طنز

X379385

فقط اینارو بخاطر تو گذاشتم چند روزیه بجز آهنگ چیزی نمیذاشتم هیچی هم نمینوشتم نمیدونم نگاه میکنی یانه ولی اینا واقعا دیدن داره اینارو ببین شاید خوشت اومد نگاه کردی وبلاگو.یک مهر میخوام بیام شاد دوباره نصب کنم بعد حذفش میکنم اینم گفتم دیدی دوباره من شادو نصب کردم ناراحت نشیمدت زمان: 31 ثانیه
مدت زمان: 47 ثانیه
مدت زمان: 52 ثانیه

اگه میخوای دیگه اینم ببینی یکم صدای گوشیتو بیار پایین 😂مدت زمان: 17 ثانیه

Notes ۰
پست شده در سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۹
Publish at : ۱۱:۱۸
Follow Me

بمب انرژی+کلیپ طنز

X379385
بمب انرژی+کلیپ طنز

فقط اینارو بخاطر تو گذاشتم چند روزیه بجز آهنگ چیزی نمیذاشتم هیچی هم نمینوشتم نمیدونم نگاه میکنی یانه ولی اینا واقعا دیدن داره اینارو ببین شاید خوشت اومد نگاه کردی وبلاگو.یک مهر میخوام بیام شاد دوباره نصب کنم بعد حذفش میکنم اینم گفتم دیدی دوباره من شادو نصب کردم ناراحت نشیمدت زمان: 31 ثانیه
مدت زمان: 47 ثانیه
مدت زمان: 52 ثانیه

اگه میخوای دیگه اینم ببینی یکم صدای گوشیتو بیار پایین 😂مدت زمان: 17 ثانیه

X379385

فقط اینارو بخاطر تو گذاشتم چند روزیه بجز آهنگ چیزی نمیذاشتم هیچی هم نمینوشتم نمیدونم نگاه میکنی یانه ولی اینا واقعا دیدن داره اینارو ببین شاید خوشت اومد نگاه کردی وبلاگو.یک مهر میخوام بیام شاد دوباره نصب کنم بعد حذفش میکنم اینم گفتم دیدی دوباره من شادو نصب کردم ناراحت نشیمدت زمان: 31 ثانیه
مدت زمان: 47 ثانیه
مدت زمان: 52 ثانیه

اگه میخوای دیگه اینم ببینی یکم صدای گوشیتو بیار پایین 😂مدت زمان: 17 ثانیه

Notes ۰
بمب انرژی+کلیپ طنز

بمب انرژی+کلیپ طنز

X379385
بمب انرژی+کلیپ طنز

فقط اینارو بخاطر تو گذاشتم چند روزیه بجز آهنگ چیزی نمیذاشتم هیچی هم نمینوشتم نمیدونم نگاه میکنی یانه ولی اینا واقعا دیدن داره اینارو ببین شاید خوشت اومد نگاه کردی وبلاگو.یک مهر میخوام بیام شاد دوباره نصب کنم بعد حذفش میکنم اینم گفتم دیدی دوباره من شادو نصب کردم ناراحت نشیمدت زمان: 31 ثانیه
مدت زمان: 47 ثانیه
مدت زمان: 52 ثانیه

اگه میخوای دیگه اینم ببینی یکم صدای گوشیتو بیار پایین 😂مدت زمان: 17 ثانیه

فقط اینارو بخاطر تو گذاشتم چند روزیه بجز آهنگ چیزی نمیذاشتم هیچی هم نمینوشتم نمیدونم نگاه میکنی یانه ولی اینا واقعا دیدن داره اینارو ببین شاید خوشت اومد نگاه کردی وبلاگو.یک مهر میخوام بیام شاد دوباره نصب کنم بعد حذفش میکنم اینم گفتم دیدی دوباره من شادو نصب کردم ناراحت نشیمدت زمان: 31 ثانیه
مدت زمان: 47 ثانیه
مدت زمان: 52 ثانیه

اگه میخوای دیگه اینم ببینی یکم صدای گوشیتو بیار پایین 😂مدت زمان: 17 ثانیه

Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۰
Publish at : ۰۹:۰۸
Follow Me

بمون -محسن یگانه

X379385

آهنگ بمون از محسن یگانه 

الان همه دانش آموزان برای عشقشون یعنی تعطیلات تابستانی اینو میخونن ...و بمون دل من به بودنت خوشه ای تعطیلات تابستانی 😂😂😂


Notes ۰
پست شده در دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۰
Publish at : ۰۹:۰۸
Follow Me

بمون -محسن یگانه

X379385
بمون -محسن یگانه

آهنگ بمون از محسن یگانه 

الان همه دانش آموزان برای عشقشون یعنی تعطیلات تابستانی اینو میخونن ...و بمون دل من به بودنت خوشه ای تعطیلات تابستانی 😂😂😂


X379385

آهنگ بمون از محسن یگانه 

الان همه دانش آموزان برای عشقشون یعنی تعطیلات تابستانی اینو میخونن ...و بمون دل من به بودنت خوشه ای تعطیلات تابستانی 😂😂😂


Notes ۰
بمون -محسن یگانه

بمون -محسن یگانه

X379385
بمون -محسن یگانه

آهنگ بمون از محسن یگانه 

الان همه دانش آموزان برای عشقشون یعنی تعطیلات تابستانی اینو میخونن ...و بمون دل من به بودنت خوشه ای تعطیلات تابستانی 😂😂😂


آهنگ بمون از محسن یگانه 

الان همه دانش آموزان برای عشقشون یعنی تعطیلات تابستانی اینو میخونن ...و بمون دل من به بودنت خوشه ای تعطیلات تابستانی 😂😂😂


Notes ۰
پست شده در يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۰۷
Publish at : ۱۰:۳۵
Follow Me

ایمان غلامی-بیمعرفت

X379385

ایمان غلامی-اشکامو تنهایی دارم میریزم ...Notes ۱
پست شده در يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۰۷
Publish at : ۱۰:۳۵
Follow Me

ایمان غلامی-بیمعرفت

X379385
ایمان غلامی-بیمعرفت

ایمان غلامی-اشکامو تنهایی دارم میریزم ...X379385

ایمان غلامی-اشکامو تنهایی دارم میریزم ...Notes ۱
ایمان غلامی-بیمعرفت

ایمان غلامی-بیمعرفت

X379385
ایمان غلامی-بیمعرفت

ایمان غلامی-اشکامو تنهایی دارم میریزم ...ایمان غلامی-اشکامو تنهایی دارم میریزم ...Notes ۱
پست شده در يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۰۲
Publish at : ۰۳:۰۰
Follow Me

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

X379385

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم از مرتضی جعفر زاده


Notes ۰
پست شده در يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۰۲
Publish at : ۰۳:۰۰
Follow Me

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

X379385
قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم از مرتضی جعفر زاده


X379385

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم از مرتضی جعفر زاده


Notes ۰
قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

X379385
قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم

قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم از مرتضی جعفر زاده


قید تموم عالمو بخاطر چشات زدم از مرتضی جعفر زاده


Notes ۰
پست شده در شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
views : ۷۹
Publish at : ۰۸:۳۷
Follow Me

Disslove

X379385

آهنگ ترمینال از مهراب خسته صدا

فکر نکنم از این جور آهنگ ها خوشت بیاد ولی اینم گوش بدی خوبهNotes ۰
پست شده در شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
views : ۷۹
Publish at : ۰۸:۳۷
Follow Me

Disslove

X379385
Disslove

آهنگ ترمینال از مهراب خسته صدا

فکر نکنم از این جور آهنگ ها خوشت بیاد ولی اینم گوش بدی خوبهX379385

آهنگ ترمینال از مهراب خسته صدا

فکر نکنم از این جور آهنگ ها خوشت بیاد ولی اینم گوش بدی خوبهNotes ۰
Disslove

Disslove

X379385
Disslove

آهنگ ترمینال از مهراب خسته صدا

فکر نکنم از این جور آهنگ ها خوشت بیاد ولی اینم گوش بدی خوبهآهنگ ترمینال از مهراب خسته صدا

فکر نکنم از این جور آهنگ ها خوشت بیاد ولی اینم گوش بدی خوبهNotes ۰
پست شده در شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۵
Publish at : ۰۱:۱۶
Follow Me

نتونست بمونه..

X379385
این روزا دیگه عمرمو تو اوج دلتنگی سپر میکنم ...

Notes ۰
پست شده در شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
views : ۹۵
Publish at : ۰۱:۱۶
Follow Me

نتونست بمونه..

X379385
نتونست بمونه..
این روزا دیگه عمرمو تو اوج دلتنگی سپر میکنم ...

X379385
این روزا دیگه عمرمو تو اوج دلتنگی سپر میکنم ...

Notes ۰
نتونست بمونه..

نتونست بمونه..

X379385
نتونست بمونه..
این روزا دیگه عمرمو تو اوج دلتنگی سپر میکنم ...

این روزا دیگه عمرمو تو اوج دلتنگی سپر میکنم ...

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۷۱
Publish at : ۱۰:۳۸
Follow Me

من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

X379385

آهنگ من برالارا یخلا یخلا گلمیشم...


Notes ۰
پست شده در جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
views : ۱۷۱
Publish at : ۱۰:۳۸
Follow Me

من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

X379385
من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

آهنگ من برالارا یخلا یخلا گلمیشم...


X379385

آهنگ من برالارا یخلا یخلا گلمیشم...


Notes ۰
من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

X379385
من بورالارا یخلا یخلا گلمیشم..

آهنگ من برالارا یخلا یخلا گلمیشم...


آهنگ من برالارا یخلا یخلا گلمیشم...


Notes ۰